top of page

Fonden

Om Fonden

Impact Credit Opportunity Fund ("Impactfonden") är en aktivt förvaltad specialfond som investerar i hållbara obligationer på den nordiska räntemarknaden. Fondens medel placeras i huvudsak i överlåtbara räntebärande instrument, såsom obligationer, konvertibler samt likvida medel.

Hållbara obligationer är per definitionen i ICMA:s (International Capital Markets Association) Green Bond Principles "En samling frivilliga ramverk med det uttalade uppdraget och visionen att främja den roll som den globala kreditmarknaden kan spela för att finansiera framsteg mot miljömässig och social hållbarhet." Under Impact Investing framgår hur de hållbara obligationerna är indelade i olika ramverk.

Fondens obligationsinvesteringar sker i alla typer av kreditbetyg från kreditvärderingsinstitut och kan även ske i obligationer som saknar ratingbetyg. Inför varje investering gör förvaltaren en hållbarhets- och kreditriskbedömning vilken framgår under Investeringsprocessen. Fonden förväntas ha en genomsnittlig duration på cirka 3 år.

Dokument

 

Fondfakta

Teckning & inlösen: Fonden är veckohandlad och investerare anmäler köp och försäljning av fondandelar minst tre bankdagar före varje tecknings- och inlösentillfälle som sker den sista bankdagen varje vecka.

Belåning: Fonden är opportunt förvaltad med ett stort inslag av löpande kvalitativ analys och kan belånas med upp till 40% av Fondens värde för att effektivisera värdepappershandeln i Fonden, minska likviditetsrisken vid inlösen och öka Fondens avkastningspotential.  

Andelsklasser:

Andelsklass A (minsta initiala investering: 1 000 000 kr)

Andelsklass B (minsta initiala investering: 50 000 kr)

Löpande investeringar efter den första investeringen kan ske utan begränsning. Andelsklassen lämnar inte utdelning utan alla inkomster återinvesteras i Fonden.

Fast förvaltningsavgift: Fonden uttar veckovis i samband med tecknings- och inlösentillfälle en fast förvaltningsavgift som beräknas på andelsvärdet:​

Andelsklass A:  0,3%

Andelsklass B:  0,6 %

Prestationsbaserad förvaltningsavgift: I de fall Fondens avkastning överstiger jämförelseindex Solactive Green Bond Index utgår en prestationsbaserad förvaltningsavgift på 20% av avkastningen överstigande jämförelseindexet. Den relativa avkastningen beräknas på veckobasis och utgår endast på värdestegring. Den prestationsbaserad avgift har därtill ett high watermark och beräknas på samtliga fondandelsägare som ett kollektiv oavsett investeringstidpunkt.

Fondbolaget: Fonden administreras av ISEC Services AB, org.nr: 556542-2853, som i sin roll som fondbolag står under Finansinspektionens tillsyn och ansvarar för Impact Credit Opportunity Fund.

ISEC Services AB bedriver fondverksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen (2004:46) om värdepappersfonder och administrerar över 200 fonder i Norden.

 

ISEC tillhandahåller utöver fondförvaltning också riskhantering, regelefterlevnad, värdering, finansiell rapportering och fondadministrationstjänster. 

 

Läs mer om ISEC

Fondförvaltaren: Fonden är en specialfond enligt 12 kap. LAIF. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av den förvaltare som förvaltar Fonden. Fonden förvaltas av PAM Capital AB, org.nr: 559158-4742, nedan kallat Förvaltaren.

 

Läs mer om PAM Capital

Förvaringsinstitut: Fondens tillgångar förvaras av SEB AB (publ), org.nr: 502032-9081, nedan kallat Förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska verkställa Förvaltarens beslut avseende Fonden samt ta emot och förvara Fondens tillgångar. Därtill kontrollerar Förvaringsinstitutet att de beslut avseende Fonden som Förvaltaren fattat inte strider mot bestämmelserna i LAIF, LVF eller dessa fondbestämmelser.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år. Fonden är opportunt förvaltad med ett stort inslag av löpande kvalitativ analys och kan belånas vilket gör att Fonden kan komma att ha en högre risk och potentiellt även en högre avkastning än andra räntefonder.

bottom of page