top of page

Impact Investing

 

Impact Investing

ICMA.PNG
PRI-Sig-Web-V1.png

Fondens kapital investeras i hållbara obligationer. Definitionen av en hållbar obligation är enligt International Capital Market Association (ICMAGreen Bond Principles "En samling frivilliga ramverk med det uttalade uppdraget och visionen att främja den roll som den globala kreditmarknaden kan spela för att finansiera framsteg mot miljömässig och social hållbarhet."

 

Hållbara obligationer delas av ICMA in i fyra undergrupper (Gröna-, Sociala-, Hållbarhets- och Hållbarhetslänkade obligationer) där Fonden kan investera i obligationer inom samtliga grupper. Gemensamt för de första tre obligationsgrupperna är syftet med emissionskapitalet (Projektet) och hur Projektet ska väljas ut och utvärderas. För den fjärde gruppen, Hållbarhetslänkade obligationer, är syftet med emissionskapitalet att uppnå vissa mål för utvalda verksamheter samt hur dessa mål ska utvärderas och vilka konsekvenser som följer om dessa mål inte uppnås.

 

För att Fonden ska göra en investering i en hållbar obligation krävs att en oberoende ESG-analys (Second-Party Opinion) klassificerar den hållbara obligationen enligt någon av de fyra undergrupperna.

PRI:s sex ambitionsprinciper

1. Vi kommer att införliva ESG-frågor i investeringsanalys och beslutsprocesser.
 

2. Vi kommer att vara aktiva ägare och införliva ESG-frågor i vår investeringsprocess.
 

3. Vi kommer att söka lämpligt offentliggörande i ESG-frågor av de enheter där vi investerar.
 

4. Vi kommer att främja acceptans och genomförande av principerna inom investeringsbranschen.
 

5. Vi kommer att arbeta tillsammans för att öka vår effektivitet i genomförandet av principerna.
 

6. Vi att rapportera om vår verksamhet och våra framsteg mot att genomföra principerna.
 

Principles for Responsible Investments - PRI  

PRI är ett FN-stödt internationellt nätverk av investerare som arbetar tillsammans för att genomföra sex ambitionsprinciper (Principerna).

 

Målet med Principerna är att förstå hållbarhetenskonsekvenser för investerare och stödja införlivandet av dessa frågor i deras investeringsbeslut och ägarpraxis. Principerna erbjuder en rad möjliga åtgärder för att införliva ESG i investeringspraxis i olika tillgångsklasser. Vid genomförandet av Principer bidrar investerare till utvecklingen av ett mer hållbart globalt finansiellt system. 

Fonden följer de FN-stödda PRI-riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar och ett införlivande av ESG. Våra förvaltare har genomfört kurser i PRI Academy.

FN mål.PNG
Bild1.jpg

FN:s 17 globala mål 
Den 25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. FN antog i sin generalförsamling i september 2015 resolutionen som kallas Agenda 2030 vilken ställer upp 17 Globala mål (Sustainable Development Goals, SDG), för en hållbar utveckling. De globala målen består av 169 delmål och 244 indikatorer. 

Syftet med SDG är att fram till 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.

 

Fonden har valt ut några av de 17 målen som kommer att premieras inom ICMA:s respektive fyra undergrupper. Dessa mål presenteras i Investeringsprocessen

bottom of page