top of page

Investeringsprocess

 

Investeringsprocess

Fonden investerar bara i Hållbara obligation vilka klassificerats till en eller flera av ICMA:s fyra undergrupper (Gröna-, Sociala-, Hållbarhets- och Hållbarhetslänkade obligationer) av en oberoende ESG-analys (Second-Party Opinion). För att en investering därefter ska kunna ske måste den först genomgå Fondens Negativa Screening, (förklaring nedan). Givet att investeringen inte exkluderas i denna screening påbörjas Fondens Urvalsprocessen, (bild nedan).

eligible process.png

1. Governance Review – För att vara berättigad till en investering måste en emittent vara transparent med sitt ESG-engagemang och deras användning av emissionslikviden samt deras allmänna rapportering. I annat fall måste Urvalsprocessen avslutas.

2. Loan Application – Emittenten av en Hållbar obligation måste uppvisa att obligationen är klassificerad av tredje part som en Hållbar obligationen enligt minst en av ICMA:s fyra undergrupper. Annars avslutas Urvalsprocessen. 

3. Issuer Review – Emittenter är föremål för granskning både i investeringsprocessen och under löptiden, som avser att identifiera emittenter som bryter mot Negativ Screening. Bedömningen utförs av förvaltaren, som ger en rekommendation till investeringskommittén. Alla nya investeringar i emittenten stoppas när en sådan bedömning inleds och beroende på resultatet av bedömningen behandlas därefter innehavet. Om förvaltaren kommer fram till att en sådan bedömning kan komma att göras av en ny emittent har förvaltaren rätt att avsluta den föreslagna investeringsprocessen.

4. SDG Review – Varje emittent och investering granskas löpande i sitt arbete enligt det mål för hållbar utveckling som deras investering är inriktad på. Om emittenten eller investeringen bryter mot någon av de 17 SDG-målen eller avviker från de SDG-mål som Fonden valt att prioritera  avslutas Urvalsprocessen.

 

5. Sustainable Transition Review – Vid emissionen måste emittenten deklarera vilka typer av godtagbara gröna, sociala och hållbarhetsrelaterade tillgångar eller projekt som ska finansieras med intäkterna (i enlighet med principerna för gröna obligationer, principerna för sociala obligationer, principerna för hållbara obligationer och principerna om hållbarhetslänkade obligationer) eller investeringsprocessen avslutas.

 

6. Net Environmental Review – De miljömässiga och sociala konsekvenserna av verksamheten för alla fondens emittenter utvärderas löpande genom fondernas ESG-integration. Emittenter som identifieras som avvikande analyseras ytterligare av investeringskommittén som kommer att ta itu med problemet och fastställa åtgärder för förvaltaren, i en process som den som beskrivs ovan i artikel 3.   

Negativ Screening

Fonden investerar inte i företag som bedriver aktiviteter som bryter mot internationella riktlinjer och konventioner eller företag som är verksamma inom vapenindustrin, pornografi, tobak, spel eller försäljning av alkohol eller vilka använder investeringarna för att bedriva verksamhet inom olja och gas.

 

Vi utesluter investeringar i företag som verkar i specifika sektorer eller affärsområden som bedöms möta stora hållbarhetsutmaningar. Vi avstår också från att investera i företag som bedriver aktiviteter som bryter mot internationella riktlinjer och konventioner.

Positiv Screening

Fonden prioriterar investeringar i obligationer utgivna av företag som ska använda likviden för refinansiering av befintliga eller nya Projekt med avsikt att begränsa klimatförändringar och föroreningar genom att främja en cirkulär ekonomi och premiera innovativa lösningar och eller för att uppnå miljöprestanda inom industri och infrastruktur, tex via energieffektiva ”gröna” byggnader. Av stor vikt för fonden är även att främja socialt välbefinnande, jämlikheter och socioekonomiska framsteg.

 

Fonden investerar i alla ICMA-undergrupper och premierar investeringar som kommer att använda emissionslikviderna för att bidra och stödja följande globala mål (SDGs): 

Sustainable-Development-Goals_icons-03-1.jpg
Sustainable-Development-Goals_icons-07-1.jpg
Sustainable-Development-Goals_icons-08-1.jpg
Sustainable-Development-Goals_icons-09-1.jpg
Sustainable-Development-Goals_icons-11-1.jpg
Sustainable-Development-Goals_icons-12-1.jpg
13-bekampa-klimatforandringarna.jpg

Kreditanalys

Investeringsstrategin är inriktad på företag med starka kassaflöden, en solid balansräkning, erfaren ledningsgrupp och långsiktiga ägare. Varje investering utvärderas utifrån sina egna meriter, men vi tar också hänsyn till den totala portföljsammansättningen för att säkerställa att vi har en stark diversifiering vad gäller sektorer och risknivåer. Varje investering genomgår en granskning av investeringskommittén.

Vår kreditanalys, i all handel med räntebärande värdepapper, ligger på emittenten, dess användning av kapitalet och dess förutsättningar att i olika marknadsklimat kunna fullfölja sina åtaganden mot oss.

Vi uppdaterar oss kontinuerligt kring de emittenter och de värdepapper vi valt att investera i eller har under bevakning. Vår analys sker via företagspresentationer och ett nätverk av emissionsarrangörer, banker och institut samt räntehandlare från olika värdepappersbolag. Via detta kontaktnät tillvaratas goda förutsättningar till handel av värdepapper vid önskat tillfälle.

bottom of page