top of page


Legal information
 

PAM Capital AB är utsedd förvaltare av Impact Credit Opportunity Fund (“Impactfonden” eller “Fonden”). PAM Capital, organisationsnummer 559158-4742, står under Finansinspektionens tillsyn och har följande tillstånd enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder:

  • Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer

  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

  • Tillstånd till fondverksamheten enligt LAIF (Lag om alternativa investeringsfonder)

  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

 

Revisor: Ernst & Young Aktiebolag (Carl Rudin)

Internrevision: KPMG (Mikaela Grundberg)

Regelefterlevnad: Omeo (Andreas Palmströmer)

Riskansvarig: Omeo (Fanny Edman)

Klagomålsansvarig: Funktionen för regelefterlevnad (Andreas Palmströmer)


Ägare

PAM Capital ägs till 100% av CMI Group AB. Bakomliggande ägare (Beneficial Owner) till CMI Group AB är Mats Ekström som också är VD i PAM Capital AB.


Information om bästa möjliga resultat vid placering av order

PAM Capital ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för portföljtransaktioner som bolaget genomför för de diskretionära kunderna samt fonderna. De faktorer som normalt beaktas för att uppnå bästa möjliga resultat är pris, kostnad, snabbhet för utförande och avveckling, storlek, art och andra för kunden väsentliga förhållanden. Olika faktorer kan variera i betydelse för olika typer av transaktioner. Normalt ska bästa orderutförande bedömas med hänsyn till priset på det finansiella instrumentet och transaktionskostnaderna, där priset är överordnat transaktionskostnaderna.

PAM Capital har detaljerade riktlinjer beträffande bästa möjliga resultat vid placering av ordet (Best Execution). Dessa riktlinjer lämnas ut vid förfrågan.


Information om strategier för utövande av rösträtter

Av Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 och Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder framgår att bolaget är skyldiga att ha riktlinjer och beskriva strategier för utövande av rösträtt.

Eftersom rösträtter enbart ska användas till förmån för fonderna och fondandelsägarna ska målet med att utöva ägarinflytande alltid vara att uppnå bästa möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondernas mål och riktlinjer för investeringar. Den grundläggande strategin är att rösträtter i normalfallet endast ska användas då Bolagets ägarinflytande kan antas ha en reell påverkan i samband med stämmobeslut.

Då PAM Capital är begränsat i storlek kommer möjligheten att reellt påverka ett stämmobeslut att vara begränsat.

En sammanfattande beskrivning rörande dessa strategier samt uppgifter om de åtgärder som vidtagits i enlighet med strategierna lämnas ut vid förfrågan.


Incitament

PAM Capital får i samband med förvaltningen endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar.

Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på förvaltningen samt inte hindra Bolaget från att agera i andelsägarnas eller de diskretionära kundernas intresse.

Nedan lämnas information om de incitament PAM Capital betalar eller tar emot. Informationen lämnas kostnadsfritt på begäran.

Extern analys och analystjänster
Förvaltningen använder för fondernas räkning extern analys och analystjänster som en del av investeringsprocessen. All analys som anskaffas syftar till att höja kvaliteten på förvaltningen av fonderna till fördel för fondernas andelsägare och kan därför komma att belasta andelsägare i fonderna.

Fondverksamheten
PAM Capital erhåller ersättning från fonderna för att hantera förvaltningen. För dessa kostnader ersätter PAM Capital; fondernas administration, dess revision, dess förvaringsinstitutet, Finansinspektionens tillsynsverksamhet och andra kostnader associerade med att driva fondverksamheten. Ersättningen utgörs av fast och rörligt förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond.

Ersättning till distributörer
PAM Capital har ingått avtal med distributörer (banker, försäkringsförmedlare, värdepappersbolag) som förmedlar bolagets fonder. Ersättning utgår till dessa i form av en procentsats av det förvaltningsarvode fondbolaget uppbär på det kapital som distributörerna förmedlar. Denna typ av ersättning betalas av PAM Capital och inte av fonderna och belastar således inte fonderna eller fondandelsägarna. PAM Capital är av uppfattningen att de tjänster som distributörerna utför är till nytta för fonderna och fondandelsägarna då de bidrar till att skapa likviditet till fonderna och därmed erbjuder en minskad likviditetsrisk.

Principer och riktlinjer för aktieägarengagemang

PAM Capital ska anta principer för sitt aktieägarengagemang avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES. Kraven avser endast förvaltningen av Bolagets ”egna” fonder, för närvarande specialfonderna Impact Credit Opportunity Fund klass A och klass B. Då dessa fonder inte investerar i aktier utan endast i räntebärande värdepapper och således inte har tillträde till aktieägarengagemang är ”Principer för aktieägarengagemang” inte relevant, varför hänvisning görs till 27c § i LAIF.

 

Läs mer i bifogat dokument: Principer och riktlinjer för aktieägarengagemang etc.


Information om ersättningssystem

PAM Capitals styrelse har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) antagit en ersättningspolicy som har till syfte att motverka ett överdrivet risktagande. Utgångspunkten för ersättnings-modellen i PAM Capital är att den ska främja en sund och effektiv riskhantering.

PAM Capitals ersättningssystem ska vara i linje med bolagets affärsstrategi och de förvaltade fonderna, fondandelsägarna samt andra kunders mål, värderingar och långsiktiga intressen.

Fast ersättning är sådan ersättning som är bestämd på förhand till belopp eller storlek. Basen i ersättningsmodellen ska utgöras av fast månadslön. Den fasta ersättningen ska vara marknadsmässig och sättas individuellt med en tydlig koppling till de anställdas arbete och prestation.

Rörlig ersättning är sådan ersättning som inte är bestämd på förhand till belopp eller storlek. I stället för rörlig ersättning strävar PAM Capital mot att samtliga anställda skall vara aktieägare i bolaget. Information om ersättningar lämnas ut vid förfrågan.


Information om etiska riktlinjer

Styrelsen i PAM Capital har arbetat fram etiska riktlinjer för verksamheten. Syftet med riktlinjerna är att verka för att en sund verksamhet främjas och att allmänhetens förtroende för den finansiella marknaden upprätthålls. PAM Capital och dess medarbetare skall stå för hög kvalité och långsiktigt agerande. PAM Capital skall iaktta god affärssed och kundintressen skall behandlas rättvist och konsekvent. Dessa riktlinjer lämnas ut vid förfrågan.


Information om dataskyddslagen GDPR

Dataskyddslagen GDPR börjar att gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och vi har förberett oss väl så att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Ni kan när som helst meddela oss om ni inte vill ha era personuppgifter registrerade hos oss eller avsluta prenumeration på utskick.

Läs mer i bifogat dokument: PAM Capital Kapitalförvaltning AB – Integritetspolicy januari 2019

Privacy policy
bottom of page