top of page

Risker

 

Risker

Nedan redogörs kortfattat för de huvudsakliga risker som kan förekomma vid investeringar i Fonden. Uppräkningen är inte uttömmande.

Det finns inga garantier att en investering i Fonden leder till önskad avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Fonden återfår hela det insatta kapitalet.

För mer information om risk se aktuell informationsbroschyr. Ta alltid del av faktablad och fondbestämmelser innan investering.

Tiger.jpg

Marknadsrisk

Med marknadsrisk avses de makroekonomiska prisrisker som finns på marknaden, till exempel förändringar i priset på räntebärande instrument, aktier, valutor och råvaror. Investeringar har olika känslighet för olika marknadsrisker varför deras pris varierar i olika grad. Marknadsrisken har stor påverkan på investeringens värde.

Ränterisk

Ränterisken beskriver känsligheten för förändrade marknadsräntor hos ett räntebärande instrument och uttrycks vanligen i procent. Risken påverkas bland annat av vilken duration, d.v.s. genomsnittlig löptid justerat för räntebetalningar som Fondens innehav har samt det rådande läget på räntemarknaden. Sjunkande räntor ökar värdet på Fondens innehav av räntebärande instrument och omvänt medför stigande räntor att värdet på innehaven minskar. Fonder som placerar i räntebärande instrument med längre löptider är utsatta för en högre risk eftersom marknadsvärdet riskerar att påverkas mer av ränteförändringar.

Kreditrisk

Obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter med lägre kreditbetyg har generellt en högre kreditrisk och större risk för betalningsinställelse jämfört med finansiella instrument som är utgivna av emittenter med ett högre kreditbetyg. Kreditvärdigheten (solvensen och betalningsviljan) för en emittent kan förändras kraftigt över tiden. Om en emittent inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora mycket, eller hela sitt värde. Kreditrisken går att minska genom att ha exponeringar mot flera olika emittenter.

Valutarisk

Valutarisk kan uppstå om Fonden placerar i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än Fondens basvaluta. Detta innebär att Fonden då är utsatt för valutarisk på grund av förändringar i växelkurserna. Det kan påverka värdet på placeringarna både positivt och negativt.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden krävs att det finns både köpare och säljare för att ett finansiellt instrument ska kunna omsättas. Att placeringar inte går att omsätta i tid till ett rimligt pris benämns som likviditetsrisk. Även om en fond placerar tillgångarna i marknadsnoterade värdepapper kan likviditetsrisken vara betydande även vid normala marknadsförhållanden. 

Koncentrationsrisk

Fonder som placerar i ett begränsat segment eller i viss bransch, eller ett fåtal emittenter, har normalt en högre koncentrationsrisk än fonder som sprider riskerna genom att placera mer diversifierat. Fonder måste enligt lag sprida risken genom att investera i instrument utgivna av flera olika emittenter. För en fond som placerar tillgångarna helt eller delvis i ett specifikt segment av en marknad, kan koncentrationsrisken vara betydande.

Operativ risk

Med operativ risk avses risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn, fel i verksamhetsprocesser eller av externa händelser.

Motparts- och avvecklingsrisker

Motpartsrisk uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera ett finansiellt instrument enligt överenskommelse. Om Fonden gör så kallade ”Over The Counter” (OTC) -affärer eller använder sig av tekniker för effektiviserad förvaltning, kan den utsättas för risker relaterade till kreditvärdigheten hos dess motparter. Om Fonden ingår transaktioner som inkluderar terminer, optioner och swap avtal eller utnyttjar andra derivattekniker, kan detta innebära att Fonden blir utsatt för risken att en motpart inte fullföljer sitt åtagande. Val av motpart vid handel sker alltid i syfte att uppnå bästa möjliga villkor. Avvecklingsrisk är risken att en uppgörelse i ett överföringssystem inte kan utföras som förväntat.

Risker med derivatinstrument

Derivatinstrument är ett samlingsnamn för instrument som får sin avkastning från underliggande tillgångar. Instrumenten är avtal om att köpa eller sälja den underliggande tillgången vid ett framtida förutbestämt datum och till ett förutbestämt pris. Avtalets värdeförändring bestäms till stor del av värdeförändringen i den underliggande tillgången.

Kontroll och hantering av risker

Att i största möjliga mån kontrollera och hantera risker är en central del i förvaltningen av Fonden. God riskhantering är nödvändig för att bedriva ett framgångsrikt förvaltningsarbete. Risker ska i största möjliga utsträckning prognostiseras för att kunna kontrolleras i efterhand. Fondens riskhantering delas in i tre försvarslinjer:

1. Riskstyrning; en riskhanteringsplan anger hur risker ska identifieras, analyseras och kontrolleras. Genom fondbestämmelsernas fastställda limiter och riskmandat begränsas utrymmet för risktagandet i den löpande förvaltningen. 

2. Löpande riskhantering; Tillsammans med tredje part sker kontroll av limiter och investeringar för att säkerställer att risker hanteras i enlighet med fondbestämmelserna.

3. Analys och kontroll; utgör en löpande del av förvaltningsarbetet. Fonden använder etablerade system och rutiner för att analysera och rapportera risk (prognos och utfall) för hela portföljen. Funktionen möjliggör en kontinuerlig mätning av riskvariabler däribland Value-at-Risk (VaR), volatilitet och likviditetsrisk. 

I Fondens månadsrapporter anges - utöver resultat och nyckeltal - även riskmått som standardavvikelse och Sharpekvot mm. 

Särskilt om likviditetsriskhantering

Fondens likviditetsrisk är beroende av dess åtaganden och innehav. Åtagandena består dels i att fondandelsägarna har möjlighet att lösa sina andelar – enligt de villkor som definieras i Fondens fondbestämmelser – dels i övriga åtaganden i Fonden.

Fondförvaltaren kontrollerar löpande att Fonden har en lämplig sammansättning av likvida tillgångar samt att åtagandena ligger inom de ramar som gäller enligt Fondens placeringsinriktning och riskprofil. För detta syfte finns dels riskmått som övervakas och eventuellt limiteras, dels rutiner som ska tillämpas före Fondens investeringar. För att följa upp att riskmåtten och limiterna är lämpliga och tillräckliga genomförs stresstester. Om stresstesterna indikerar att det finns behov av nya eller förändrade riskmått eller limiter påbörjas ett arbete med en översyn. Om riskmått eller limiter indikerar att likviditetsrisken i Fonden är avsevärt högre än vad som följer av Fondens riskprofil ska fondförvaltaren ta fram en handlingsplan för hantering av likviditetsrisken.

Specialfonder har normalt en större likviditetsrisk än värdepappersfonder då dessa får ha en mer koncentrerad portfölj av finansiella instrument och andra tillgångar. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av en fonds egendom, ska sådan försäljning och efterföljande inlösen ske så snart som möjligt.

Fonden får även i andra fall, och efter underrättelse till Finansinspektionen och berörda fondandelsägare, senarelägga teckning och inlösen av fondandelar om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till fondandelsägarnas gemensamma intresse.

För att säkerställa att Fonden kan hantera en fondandelsägarens begäran om inlösen utan negativ påverkan för övriga fondandelsägare ska Fonden endast investera i likvida tillgångar enligt lag och andra författningar samt eftersträva att ha tillräcklig likviditet för att vid var tid kunna lösa in andelar på begäran från fondandelsägarna.

bottom of page