top of page


Riskinformation
 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Impactfonden kan investera mer än 90 % av tillgångarna i högavkastande obligationer och andra räntebärande värdepapper som kan uppvisa en hög marknadskorrelation både på en ökande och minskande marknad. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser finns att hämta på fondbolagets hemsida: www.isec.com/funds, eller på Impactfondens hemsida: www.impactfonden.se.

 

Informationen i detta produktblad tillhör Impactfonden och är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Impactfonden ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Impactfondens medgivande.

Privacy policy
bottom of page