top of page

Utsläpp av CO2

 

Koldioxid står för ungefär tre fjärdedelar av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser. Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats från 15 750 miljoner ton till 38 016 miljoner ton 2019. Ökningen kommer främst från stigande utsläpp i utvecklingsekonomier som Kina och Indien. Länderna inom EU har sedan 1970 minskat sina utsläpp av koldioxid med nära 900 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning på 21,3%. (Källa: Ekonomifakta).

 

Ser man till vilka sektorer som bidragit mest till de ökade utsläppen är det energisektorn, det vill säga produktion av el och värme, som stått för den största ökningen. Det beror på att en stor del av elproduktionen internationellt använder fossila bränslen som kol, gas och olja för att generera elektricitet. Knappt två tredjedelar av världens elproduktion sker idag med fossila bränslen. (Källa: Ekonomifakta).

 

Sverige

Sveriges klimatpåverkande utsläpp, exklusive markanvändning och utrikes transporter, var 46 miljoner ton år 2020. Mellan 1990 och 2020 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 35 procent. Utvecklingen skiljer sig dock väsentligt mellan olika sektorer. Minskningen kan delvis förklaras av genomförda åtgärder (till exempel övergång till förnybar energi och energieffektivisering) och delvis av avstannad tillväxt inom industrin. (Källa: Ekonomifakta).

De riktigt stora utsläppsminskningarna i Sverige skedde dock under 1970- och 1980-talet, då vi minskade vårt oljeberoende och istället ställde om till klimatneutral el. Att diagrammet endast visar utvecklingen från och med 1990 beror på att rapporteringen till FN:s klimatkonvention (UNFCCC) inte pågått längre än så. (Källa: Ekonomifakta).

.

 

Utsläpp av koldioxid

bottom of page